HUDEBNÍ VÝCHOVA
PRO 3. TISÍCILETÍ

PF UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem
5. – 6. dubna 2019

Další informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

katedra hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem a Společnost pro hudební výchovu České republiky Vás srdečně zvou k účasti na mezinárodní konferenci s názvem

Konference se koná při příležitosti 85. výročí založení Společnosti pro hudební výchovu. Jak už z názvu vyplývá, cílem konference je analýza současného stavu a nástin budoucího vývoje předmětu hudební výchova. Proto jsme zvolili následující témata:

  • Hudební výchova ve 21. století a její cíle
  • Role multimédií v hudební výchově
  • Současná a budoucí podoba vzdělávání učitelů hudební výchovy
  • Formální a neformální hudební výchova
  • Příklady dobré a inspirativní praxe

Konference je určena pro učitele hudební výchovy na všech stupních (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VŠ)

Pro přihlášení na konferenci prosím vyplňte elektronický dotazník:

Online přihláška

Harmonogram konference

5. – 6. dubna 2019

První den setkání bude věnován příspěvkům a společné diskuzi nad jednotlivými tématy. Přestávky mezi jednotlivými bloky Vám nabídneme prezentaci materiálů využitelných v HV či vystoupení školních souborů. Součástí konference bude také koncert, na kterém přenecháme jeviště především žákům. Ihned po koncertu bude připraven společenský večer.

Druhý den konference bude věnován workshopům a praktickým ukázkám. Časová dotace jednotlivých příspěvků je stanovena na 12 minut. Příspěvky uvedeme prostřednictvím hudebně teoretického a pedagogického periodika Aura musica, který vydává KHV PF UJEP. *)

Pátek

5. duben

8:00 – 9:20 – prezence účastníků
9:30 – zahájení konference
10: 00 – 17:00 – konferenční bloky
18:00 – koncert: účinkují dětské soubory či sólisté– císařský sál muzea
20:00 – společenské setkání

Sobota

6. duben

9:00 – 13:00 – workshopy – KHV
19:00 – nabídka tančírny pro účastníky, kteří nespěchají! Áda Siegl band – Národní dům


*) Příspěvky do časopisu Aura musica jsou přijímány v rozsahu max. 7 normostran textu (13 600 znaků) včetně poznámkového aparátu (notové přílohy, obrázky apod. zvlášť). Velikost písma 12 a fond písma Times New Roman. Texty mohou být česky, slovensky nebo anglicky, anotace a klíčová slova budou uvedena v češtině a angličtině. Připojte prosím také své krátké asi pětiřádkové curriculum vitea, případně i mailový kontakt. Deadline dodání příspěvků je 30.4.2019. Příspěvky zasílejte prosím na emailovou adresu: fialova.maruska@seznam.cz. Předpokládaný termín vydání časopisu Aura je září 2019. Poté vám bude časopis odeslán na vaši adresu.

Program

Harmonogram konference

Workshopy

Rockování s mobilem
Mgr. Jarmila Šiřická

Tvořivý worshop s využitím mobilního zařízení (tablet nebo telefon) při práci s interaktivním pracovním listem (využití QR kódů) a práce s vršky /víčky od PET lahví

Jarmila Šiřická - absolventka PdF UP Olomouc, nyní vyučuje na FZŠ Hálkova v Olomouci předměty matematika a hudební výchova na druhém stupni. V obou předmětech propaguje tzv. činnostní učení. Lektorka Tvořivé školy, externí zaměstnanec KHV PdF UP v Olomouci vyučující Didaktiku HV.


Hravě s hlasem
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.

Workshop vybídne k hravým vokálním aktivitám, které autorka uplatňuje při práci s dětmi a studenty v rámci rozezpívání či nácviku písně. Aktivity napomáhají účastníkům dozvědět se víc o vlastních hlasových možnostech, uvolněně se prezentovat a vyjadřovat své pocity, a zároveň poslouchat své kolegy na druhé straně. Aktivity mají za úkol zbavit zpěváky případných pnutí a připravit je na vlastní zpěv.

Jiřina Jiřičková - působí na KHv PedF UK, učí HN na GMHS Praha, Hv na ZŠ Úvaly. Lektorka Společnosti pro Hv ČR a České Orffovy společnosti, sbormistryně dětského pěveckého sboru Jiřičky. Věnuje se komplexní hudební výchově dětí mladšího školního věku.


Hýbeme se do rytmu
Mgr. Marie Hánová

Jak rozpohybovat děti ve třídě a vyplavit přebytečnou energii z těla ven.

Marie Hánová - Učitelka HV na Gymnáziu v Chomutově a doktorandka na PF UJEP. Sbormistryně sborů Comodo Gymnázia Chomutov, Ventilky ZUŠ Jirkov a Světlušky ZUŠ Jirkov.


Ukulele ve škole
PhDr. Petr Zeman, Ph.D.

Workshop se zaměřuje na možnosti využití havajského strunného nástroje ukulele v prostředí české hudební výchovy.

Petr Zeman - Petr Zeman (*1959) absolvoval studium učitelství v oboru Český jazyk-hudební výchova na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Působil na školách v Ústeckém kraji a od roku 1991 vyučuje hudebním disciplínám na Katedře výchov uměním PF UJEP v Ústí nad Labem. Věnuje se sólovému i sborovému zpěvu a sbormistrovství (Ústecký dětský sbor). Ve volném čase pěstuje hru na kytaru a v posledních letech hlavně na ukulele, v němž objevil nástroj vhodný pro hudební vzdělávání dětí a mládeže.


Hlasová výchova učitele pro přežití ve 3. tisíciletí
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.

Praktický workshop odhalující základní prohřešky učitele při používání hlasu ve škole. Možnosti prevence a SOS cvičení při hlasové únavě nebo počínající zdravotní indispozici.

Alena Tichá - Odborný asistent na kat. HV PedFUK Praha (hlasová výchova a didaktika HV). Zkušenosti ze školní praxe: Výuka sólového zpěvu na ZUŠ, učitelka a sbormistryně na škole s RVHV (založila ji v Brandýse nad Labem před 27 roky). Lektorka působící pod mnoha vzdělávacími organizacemi v Čechách, na Slovensku a v Polsku. Autorka a spoluautorka řady publikací vydaných v nakladatelství Portál, Frauz a Albatros Media. Hlasová poradkyně sborů všech věkových kategorií. Porotce v soutěžích sólového a sborového zpěvu.


Play with me!
Mgr. Jakub Kacar, DiS.

V rámci workshopu se seznámíme s projektem Play with me!, který zpracovává současné hity populární hudby tak, aby byly jednoduše proveditelné v běžné školní hudebně. (úpravy pro boomwhackers, hru na tělo, orffův instrumentář či jiné melodické nástroje)

Jakub Kacar - Učitel HN a HV na ZUŠ Litoměřice a doktorand PF UJEP. Lektor NIDV a Společnosti pro HV ČR. Sbormistr sboru Samohlásek, umělecký vedoucí vokální skupiny Appendix a orchestru Guláš,violista a operátor zvukové techniky.


Dokumenty
ke stažení

Harmonogram konferencePozvánka CS Invite ENG Sborník 2014 Záštita MŠMT Záštita Rektora UJEP

Vzpomínky na

Minulý ročník 2014

Kontakty


Kontakt

Mgr. Jakub Kacar, DiS. (koordinátor akce)
: kacarkuba@gmail.com

Realizační tým

Doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D.
vedoucí katedry hudební výchovy PF UJEP

PaedDr. Jan Prchal
předseda SHV ČR

Mgr. Jakub Kacar, DiS.
organizační tým doktorandů

Záštita